Ngày: Tháng Tám 28, 2020

Tóm tắt các điều khoản Incoterms 2020

Tóm tắt các điều khoản Incoterms 2020

28/08/2020

Từ đầu năm 2020,  ICC (International Chamber of Commerce) công bố 11 điều khoản Incoterms 2020, cập nhật và thay thế một số điều kiện so với phiên bản Incoterms 2010. Theo quy tắc, phiên bản Incoterms mới được ban hành sẽ cập nhật thêm những điều kiện đề phù hợp với các thông lệ quốc tế hiện […]